Klub kartica

Prijava za Klub karticu

SAGLASNOST ZA OBRADU PODATKA O LIČNOSTI

1. Lista ličnih podataka koji se obrađuju

Lice čiji se podaci obrađuju, ovim putem izjavljuje i saglašava se sa tim da će Privredno društvo za proizvodnju i usluge Grand slot doo Beograd (Zemun), Prvomajska 36 O, matični broj 20536128 (u daljem tekstu: Rukovalac) biti ovlašćen da prikuplja i na drugi način obrađuje, pod uslovima, na način i u rokovima koji su predviđeni ovom Saglasnošću i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, sledeće podatke o ličnosti:

Ime i prezime, JMBG, broj lične karte, adresa prebivališta, državljanstvo;

E-mail adresa i broj telefona.

(u daljem tekstu zajednički označeni kao: Lični podaci).

2. Svrha prikupljanja Ličnih podataka i radnje obrade

Lice čiji se podaci obrađuju ovim putem izjavljuje i saglašava se sa tim da će Lične podatke Rukovalac prikupljati, obrađivati i na drugi način koristiti u sledeće svrhe:

Realizacija lojalti programa za klijente i korisnike usluga koje Rukovalac pruža;

Lice čiji se podaci obrađuju ovim putem izjavljuje i saglašava se da će u odnosu na gore definisane Lične podatke Rukovalac vrišti sledeće radnje obrade:

●           prikupljanje;
●           beleženje
●           pohranjivanje tih podataka u odgovarajuće evidencije, u fizičkom i elektronskom obliku, te kreiranje posebnih evidencija podataka o ličnosti;
●           ispravljanje netačno unetih podataka, odnosno ažuriranje podataka, po zahtevu Lica čiji se podaci obrađuju;
●           strukturiranje Ličnih podataka

3. Način obrade

Lice čiji se podaci obrađuju ovim putem izjavljuje i saglašava se sa tim da je Rukovalac u svrhe navedene u članu 2 u mogućnosti da ga kontaktira i obaveštava putem:
●           E-mail poruka i SMS poruka
●           Pozivom na broj telefona ili broj mobilnog telefona

4. Opoziv Saglasnosti

Lice čiji se podaci obrađuju ovim putem izjavljuje da je upoznato sa tim da je ova Saglasnost data na dobrovoljnoj osnovi, te da je u svakom trenutku ovlašćeno da ovu Saglasnost opozove. Lice čiji se podaci obrađuju, Opoziv pristanka može učiniti pisanim putem izjavom volje da više ne želi da bude obavezan ovom saglasnošću, s tim da opoziv ima dejstvo od momenta njegovog prijema od strane Rukovaoca. Opoziv pristanka povlači sa sobom prestanak bilo kakve dalje obrade Ličnih podataka, s tim da ne utiče na obradu i čuvanje podataka koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Scroll to Top

Čestitamo!

Od danas ste član Loyalty Grand Slot Club-a i sa svojom Klub Karticom ostvarite mnogobrojne pogodnosti i bonuse u našim klubovima i igrama na sreću.

Želimo Vam puno sreće u igrama koje slede,
Vaš Grand Slot Club